Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ως αντικείμενο δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Α΄ Τάξης του Λυκείου, οι οποίοι θα αναλάβουν τις Ερευνητικές Εργασίες (Project) και θα χρειαστεί να επιμορφωθούν στις αρχές της «βιωματικής», «ομαδο-συνεργατικής» και διερευνητικής διδασκαλίας ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργουένα (1) άτομο για την εκτέλεση έργου Οικονομικής και Λογιστικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά ..

 

Β' φάση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ..."

E-mail Εκτύπωση

Β' φάση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης

"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία"

περισσότερα ... 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος o ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36η/24-11-2011 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης. 

Πλήρες κείμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και για τον συντονισμό και την υποστήριξη του Υποέργου «1» ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/26-5-2011 Απόφαση του Δ.Σ.Ο.ΕΠ.ΕΚ., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο:

Πλήρες Κείμενο

 

Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση»

E-mail Εκτύπωση

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2193/30-9-2011, με θέμα τον καθορισμό αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2010−2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Πλήρες κείμενο

 


Σελίδα 7 από 19