Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διημερίδα, Αθήνα, 13 & 14 Ιανουαρίου 2011

E-mail Εκτύπωση

Εισαγωγική Επιμόρφωση:

Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

Πρόγραμμα... 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου Τεχνικής Υποστήριξης

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»,

ο ΟΕΠΕΚ  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.

Πλήρες κείμενο

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

E-mail Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για το έργο  Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12/12/2011, ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία του ΟΕΠΕΚ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς της υλικοτεχνικής υποδομής του Ο.ΕΠ.ΕΚ :

-από το κτίριο που στεγάζεται και το οποίο ευρίσκεται επί της Τρίτης Σεπτεμβρίου 42, 3 όροφοι και 1 δώμα.

-σε κτίριο και λοιπά σημεία που θα υποδείξει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων.

Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η υλικοτεχνική υποδομή του Ο.ΕΠ.ΕΚ, περιγράφονται αναλυτικώς στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Παράρτημα (Αναλυτική απογραφή)

 

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 μήνες μετά από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  (237.390,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και 193.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Πλήρες κείμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά...

 


Σελίδα 5 από 19