Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων

Πέμπτη, 22 Μάρτιος 2012 11:35 Ερευνητικές εργασίες (PROJECT) - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Διευκρινήσεις επί ερωτήσεων που αφορούν τους διαγωνισμούς εξωτερικής αξιολόγησης των έργων.

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»

και

«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012».

 

1. Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου διευκρινίζεται ότι:

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό όπως αναφέρεται στο Μέρος Α της διακήρυξης είναι και το ΠΔ 118/2007,ο ν. 2286/1995 και ο νόμος 2362/1995, ως ισχύουν, όπου ορίζονται ρητά οι όροι και οι πρoϋποθέσεις χορήγησης προκαταβολής, όπως είναι η έκδοση της αντίστοιχης ισόποσης εγγυητικής προκαταβολής, η οποία απομειούται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.

2.Αναφορικά με την παρουσία του Αναδόχου στην αποσφράγιση των προσφορών διευκρινίζεται ότι:

Σύμφωνα με την Ενότητα της διακήρυξης με τίτλο "Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού" οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να παρίστανται στην αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος δεν δύναται να παρευρεθεί στην αποσφράγιση, σύμφωνα με την Ενότητα της διακήρυξης με τίτλο "Περιεχόμενα Προσφοράς", θα πρέπει ο διαγωνιζόμενος να προσκομίσει έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει την προσφορά και θα παραστεί στην αποσφράγγιση της σε όλα τα στάδια. Η έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο/πρόσωπο που εκπροσωπεί τον διαγωνιζόμενο   και να είναι νομίμως υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας διοικητικής αρχής.

3.Αναφορικά με το απαιτούμενο απόσπασμα πρακτικού γενικής συνέλευσης και την παροχή εξουσιοδότησης σε περίπτωση μονόπρσωπης ΕΠΕ:

Όταν πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρία είναι πλήρως αποδεκτό πρακτικό του αρμοδίου οργάνου/διαχειριστή συνυπογεγραμμένου από τη Συμβολαιογράφο. Μπορεί επίσης να προσκομιστεί και Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου οργάνου/διαχειριστή της μονοπρόσωπης ΕΠΕ νομίμως υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας διοικητικής αρχής.

4.Αναφορικά με τις απαιτούμενες εκ της διακήρυξης υπεύθυνες δηλώσεις και σε ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρεται το περιεχόμενό τους διευκρινίζεται ότι:

Αν πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση της Ενότητας "Περιεχόμενα Προσφοράς" 2.2. και 2.3. υπογράφεται από τον εκάστοτε υποψήφιο - εάν είναι νομικό πρόσωπο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του που έχει το δικαίωμα να την υπογράφει. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007. 

5.Αναφορικά με τα έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν σχετικά με τη νόμιμη υπόσταση του υποψήφιου αναδόχου:

Απαιτούνται να υποβληθούν όλα τα μνημονευόμενα έγγραφα που ορίζονται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για το συγκεκριμένο Υποψήφιο. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, απαιτείται συν τοις άλλοις πρακτικό ή απόφαση του αρμοδίου Διοικητικού Οργάνου. 

6.Αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο και στους 2 διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση διευκρινίζεται ότι:

Ένας υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλλει προσφορά και στους 2 διαγωνισμούς με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται οι όροι καλής εκτέλεσης του έργου.

7.Αναφορικά με τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση της χρηματοοικονομικής δυνατότητας διευκρινίζεται ότι:

Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλλει όποιο δικαιολογητικό κρίνει ότι τεκμηριώνει την χρηματοοικονομική του ικανότητα (π.χ. ισολογισμούς, έντυπα Ε3, κλπ.)