Γενικά

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011 11:58 ΟΕΠΕΚ - Πληροφορίες - Οργάνωση
Εκτύπωση
AddThis

  Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής και η συγκρότηση αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Ιδρύθηκε με το Ν.2986/2002 (αρθ.6-ΦΕΚ24, τ.Α’ – 13/2/02).

Έργο του είναι:

Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του ο Ο.ΕΠ.ΕΚ: