Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Εναρξη προγραμμάτων πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α επίπεδο) για τη συμμετοχή στην επιμόρφωση Β επιπέδου

E-mail Εκτύπωση

Σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 14/4/2011, γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι από σήμερα 6/5/2011, μπορούν με χρήση των κωδικών τους να βλέπουν τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis
 Τα προγράμματα πιστοποίησης θα ανακοινώνονται σταδιακά σύμφωνα με τη ζήτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών αλλά και τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή των Κέντρων Πιστοποίηση

Περισσοτερα...
 

Αναβάθμιση περιοχής αρχείων των Ερευνητικών Εργασιών (Project)

E-mail Εκτύπωση

Αφορά τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την επιμόρφωση για τις ερευνητικές εργασίες (Project)

Το όριο μεταμόρφωσης αρχείων αναβαθμίστηκε σε 10 ανά 24 ώρες . Το υλικό για τις ερευνητικές εργασίες (project) θα το βρείτε στο μενού ΕΡΓΑ ΟΕΠΕΚ->Ερευνητικές Εργασίες (Project) -> Αρχεία  ή κάνοντας κλίκ εδώ και δεν απαιτείται να εγγραφείτε για να το κατεβάσετε. 

 

Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου

E-mail Εκτύπωση

 Σε συνέχεια της από 13/04/2011 σχετικής ανακοίνωσης για τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εκπαιδευτικών για φοίτηση σε προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β' επιπέδου σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 159/16.02.2011 της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται γνωστό πως είναι διαθέσιμοι στους υποψηφίους οι τελικοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης έπειτα και από την εξέταση των ενστάσεων.

Περισσοτερα...
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση

 Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο ο (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο στη διοίκηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των διαδικασιών της Πράξης ως προς την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των δαπανών του έργου του Αναθέτοντα Φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συντονισμός και Επιστημονική Παρακολούθηση του Έργου»...

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33η/13-10-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΠΕΚ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Δικηγόρο για την παροχή νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης ...

Πλήρες κείμενο

 


Σελίδα 10 από 19