Home Διευκρινήσεις Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό 1034/14-12-2010 "Υλοποίηση της εκπαίδευσης επιμορφωτών στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)"

Διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό 1034/14-12-2010 "Υλοποίηση της εκπαίδευσης επιμορφωτών στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)"

E-mail Εκτύπωση
AddThis

 

1. Στο άρθρο 6α/ΙΙΙ απαιτείται τεχνική / επιστημονική ικανότητα και εμπειρία και συγκεκριμένα στο σημείο (β) επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής. Σε ποιο σημείο της τεχνικής προσφοράς προβλέπεται να γραφεί; Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη πρόσκληση των ΠΑΚΕ προβλεπόταν η ενότητα 8. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Κεφαλαίου Β «Περιεχόμενο Προσφοράς» της Διακήρυξης, οι προσφέροντες Δηλώνουν: «Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμορφωτών Β’ επιπέδου της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στηΔιδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ότι η υποβαλλόμενη Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ως άνω Πρόσκλησης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Προσφορά είναι ακριβή». Με την εν λόγω δήλωση βεβαιώνεται η πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 6α του Κεφαλαίου Α «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά τεκμηρίωσής τους» της Διακήρυξης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 (στ) του ίδιου Κεφαλαίου, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι ο Υποψήφιος πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε σχέση με την φερεγγυότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση και τις τεχνικές/ επιστημονικές δυνατότητές του, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 6α της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζονται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας Διακήρυξης, μόνο από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον ν. 2672/1998 (Α΄290). Επομένως, η τεχνική / επιστημονική ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6α/ΙΙΙ και συγκεκριμένα η επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής (σημείο (β)), πρέπει να τεκμηριώνονται στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/07

 

2. Πότε αναμένεται η δημοσίευση και δυνατότητα παραλαβής του οδηγού εφαρμογής των διαδικασιών της εκπαίδευσης;

Ο Οδηγός εφαρμογής των διαδικασιών της εκπαίδευσης θα παρασχεθεί στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 3. Ποια είναι, αν υπάρχουν, τα προβλεπόμενα περιθώρια αμοιβής διδακτικού έργου για κάθε κατηγορία διδασκόντων ώστε να καταστεί δυνατή η κατάρτιση του προϋπολογισμού όπως απαιτείται από τη διακήρυξη;

 Τα περιθώρια αμοιβών διδακτικού έργου για κάθε κατηγορία διδασκόντων θα προκύπτουν από το μέσο κόστος ώρας διδακτικού έργου, το οποίο προέρχεται από το συνυπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου αριθμού ωρών επιμορφωτικού έργου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι  το ποσοστό του προϋπολογισμού για τις Αμοιβές για διδακτικό έργο ανέρχεται βάσει της Διακήρυξης στο 64% του Συνολικού Προϋπολογισμού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 6 και συγκεκριμένα την ενότητα ΙΙΙ του άρθρου 6α (πχ σελίδες 21, 21 πίνακας ομάδας έργου και σελίδα 28 αναλυτικά βιογραφικά και υπεύθυνες δηλώσεις στελεχών), απαιτείται κατά την υποβολή του φακέλου η παρουσίαση όλων των στελεχών ονομαστικά. Αυτό δεν προσκρούει στους περιορισμούς της διαφάνειας του ΕΣΠΑ κατά τους οποίους οι εμπλεκόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες – τρίτα πρόσωπα πρέπει να προσλαμβάνονται μετά από προκήρυξη και διαδικασία επιλογής αφού ενταχθεί το έργο στις Επιτροπές Ερευνών των Πανεπιστημίων; Οι ίδιοι περιορισμοί επίσης προκύπτουν και από τις Επιτροπές Ερευνών, οι οποίες καθώς έχουν διαχειριστική επάρκεια και οι περισσότερες ISO, προβλέπουν τις ως άνω διαδικασίες πρόσληψης. Το σημείο μπορεί να «ξεπεραστεί» μη αναφέροντας ονομαστικά κάποιους συνεργάτες για τους οποίους θα μπορεί να γίνει πρόσληψη με την υπογραφή της σύμβασης και όχι έναρξης της επιμόρφωσης που πιθανά θα προηγηθεί. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και η δυνατότητα παρουσίασης όλου του δυναμικού, το οποίο αξιολογείται.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6α III της Διακήρυξηςγια κάθε στέλεχος που περιλαμβάνεται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα Ομάδας Έργου απαιτείται η υποβολή :

1) Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος,από το οποίο να προκύπτουν ευκρινώς τα ανά περίπτωση ζητούμενα προσόντα

2) Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία το εν λόγω στέλεχος:

α) Αποδέχεται την συμμετοχή του στην ομάδα έργου, όπως αυτή οριοθετείται στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, και

β) Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που δίνονται στο αναλυτικό βιογραφικό του που περιλαμβάνεται στην προσφορά.

Η ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής τίθεται προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων αναδόχων, βάσει και του Π.Δ. 60/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 του εν λόγω διατάγματος, «Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί, ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους» (δάνεια εμπειρία). Συνεπώς, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ένας προσφέρων δύναται να παραθέσει κατάλογο συνεργατών, με τους οποίους δεν συνδέεται αναγκαστικά με μόνιμη σχέση εργασίας.

 

5A. Πόσες ώρες θα πρέπει να είναι η αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ανά ειδικότητα (Φιλόλογοι, Φυσικών Επιστημών κλπ); Εννοώ ότι η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται μέσα στην Επιμόρφωση και άρα θα υπάρξουν κάποιες αμοιβές επιμορφωτών. Στην Πρακτική Άσκηση, θα υπάρξει προετοιμασία, ενδεχομένως αξιολόγηση και άλλου είδους διαδικασίες στις οποίες θα παρέμβουν κάποιοι επιμορφωτές (με ρόλο μεντόρων ή κάποιον άλλο ρόλο). Πόσες ώρες θα είναι αυτές; Η απάντηση είναι σημαντική προκειμένου να υπολογιστούν τα έξοδα διδασκαλίας, δηλαδή για τον προϋπολογισμό.

5B. Oιώρες αυτές της Πρακτικής Άσκησης συμπεριλαμβάνονται στις 350 ώρες του προγράμματος, στο λεγόμενο "Ειδικό μέρος", ή πρέπει να υπολογιστούν ως ώρες πέραν των 350 ωρών στην πρόταση που θα υποβάλουμε;

 

Σχετικά με την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων στα ΠΑΚΕ, στην Διακήρυξη αναφέρονται τα εξής (υπογραμμίζονται ορισμένα σημεία που είναι σημαντικά για τις διευκρινίσεις που ακολουθούν):

Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3, Παράγραφος 11

Αμοιβές για διδακτικό έργο

«Το τελικό ποσό αυτής της κατηγορίας μπορεί να ανέλθει έως το 64% του προϋπολογισμού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Επιστημονικών Υπευθύνων και όλων των εκπαιδευτών (διδάσκοντες και εργαστηριακοί διδάσκοντες, Γενικού και Ειδικού μέρους) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των 350 ωρών εκπαίδευσης των επιμορφωτών και την παιδαγωγική υποστήριξη της πρακτικής άσκησης αυτών

Κεφάλαιο Δ, Άρθρο 3

«Επίσης, τα ΠΑΚΕ επιβλέπουν και υποστηρίζουν την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, η οποία θα περιλαμβάνει 4 διακριτά στοιχεία: α) ο εκπαιδευόμενος παρατηρεί διδασκαλία με αξιοποίηση ΤΠΕ μέσα σε σχολείο, β) ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί διδασκαλία σε σχολείο με αξιοποίηση ΤΠΕ, γ) ο εκπαιδευόμενος παρατηρεί τη διαδικασία της επιμόρφωσης σε κάποιο ΚΣΕ, δ) ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ορισμένες ώρες επιμόρφωσης στο ΚΣΕ. Οι λεπτομέρειες του τρόπου υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και των σχετικών καθηκόντων των ΠΑΚΕ θα καθοριστούν με τον Οδηγό εφαρμογής των διαδικασιών.»

Κεφάλαιο Δ, Άρθρο 7, Ενότητα 2 της Τεχνικής Προσφοράς

«Αναλυτική περιγραφή του έργου, παιδαγωγική προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, μέθοδοι που θα υιοθετηθούν για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης (με αναφορά σε τυχόν χρήση των προσεγγίσεων και μεθόδων σε αντίστοιχα έργα του υποψηφίου ή τρίτων), σε συνάρτηση με τους στόχους της εκπαίδευσης επιμορφωτών και τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν.»

Η υποστήριξη που θα πρέπει να παράσχουν τα ΠΑΚΕ για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων μπορεί σε γενικές γραμμές να διακριθεί σε δύο κατηγορίες:

i) Διοικητική και οργανωτική. Το ΠΑΚΕ θα πρέπει να διευκολύνει και να συντονίζει την υλοποίηση των 4 στοιχείων της πρακτικής άσκησης για κάθε εκπαιδευόμενο, φροντίζοντας για τα πρακτικά ζητήματα της επαφής του εκπαιδευόμενου με συγκεκριμένο σχολείο και εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο, καθώς επίσης με συγκεκριμένο ΚΣΕ και επιμορφωτή. Για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους, θα ήταν χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο εκπαιδευόμενος να είναι οι επιμορφούμενοι του ΚΣΕ όπου κάνει την πρακτική του άσκηση, με τον επιμορφωτή του ΚΣΕ να παίζει κάποιο ρόλο ενδιάμεσου, συντονιστή και διευκολυντή. Το ΠΑΚΕ θα πρέπει επίσης να μεριμνά για οργανωτικά ζητήματα (όπως τον χρονοπρογραμματισμό της πρακτικής άσκησης για κάθε εκπαιδευόμενο, σε συνεννόηση με σχολεία και ΚΣΕ) και να ενημερώνει το portfolioτου εκπαιδευόμενου με ό,τι έχει να κάνει με την πρακτική άσκηση (και ιδίως στοιχεία που είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του προγράμματος ή χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του εκπαιδευόμενου). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται κυρίως από τους γραμματείς του ΠΑΚΕ.

ii) Παιδαγωγική. Αυτό σχετίζεται εν μέρει και με το (i), δεδομένου ότι η επιλογή κατάλληλου σχολείου και ΚΣΕ για την πρακτική άσκηση θα πρέπει να γίνει και με κριτήρια βέλτιστης ωφέλειας για τον εκπαιδευόμενο. Η παιδαγωγική υποστήριξη περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για τα διάφορα βήματα της πρακτικής άσκησης, την αποτίμηση των δράσεων του εκπαιδευόμενου και τον αναστοχασμό πάνω σε αυτές, την παροχή συμβουλών, υποδείξεων κλπ.

Η παιδαγωγική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται με διάφορους τρόπους. Είναι λογικό ένα μέρος της προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων να γίνεται μέσα στο κανονικό πρόγραμμα των 350 ωρών[1], στο πλαίσιο ενοτήτων που σχετίζονται άμεσα με όσα θα κληθούν να κάνουν στην πρακτική άσκηση. Ωστόσο ένα μέρος της παιδαγωγικής υποστήριξης θα πρέπει να λάβει χώρα πλέον των 350 ωρών (πχ mentoring, ειδικές συνεδρίες για την αποτίμηση και τον αναστοχασμό, ώρες γραφείου κλπ). Κατάλληλα πρόσωπα, με βάση τον ρόλο τους στο έργο, για να αναλάβουν την παιδαγωγική υποστήριξη είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κατά κλάδο και οι διδάσκοντες του προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι Υποψήφιοι του Διαγωνισμού καλούνται να εξειδικεύσουν τα της πρακτικής άσκησης, περιγράφοντας στην Προσφορά τους συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση και μεθοδολογία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την πρακτική άσκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το ανωτέρω γενικό πλαίσιο. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του κριτηρίου αξιολόγησης 1 (παιδαγωγική και μεθοδολογική προσέγγιση).

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι η Διακήρυξη δεν ορίζει ανώτατο όριο στις ώρες απασχόλησης της ομάδας έργου. Οι περιορισμοί που υφίστανται αφορούν ελάχιστες απαιτήσεις της ομάδας έργου και ανώτατο όριο της κάθε κατηγορίας δαπάνης. Έτσι, για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι ώρες απασχόλησης των διδασκόντων θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 160+λ*190, όπου λ το πλήθος των διαφορετικών κλάδων εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – επομένως οι ώρες μπορεί να είναι και περισσότερες. Επί πλέον, τίποτα δεν εμποδίζει τον Υποψήφιο να περιλάβει στην ομάδα έργου και πρόσωπα σε ρόλους άλλους (πχ «μέντωρ της πρακτικής άσκησης») από τους απολύτως αναγκαίους που περιγράφονται στον πίνακα απαιτήσεων του Κεφαλαίου Α, Άρθρο 6α, Παράγραφος III.γ. Επομένως ο Υποψήφιος μπορεί να περιγράψει στην Προσφορά του το προτεινόμενο σχήμα υποστήριξης της πρακτικής άσκησης και να προβλέψει οποιαδήποτε απασχόληση της ομάδας έργου θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση αυτού του σχήματος. Μπορεί επίσης να προβλέψει στην οικονομική του προσφορά το αντίστοιχο κόστος, αρκεί να μην παραβαίνει τους γενικούς περιορισμούς της Διακήρυξης (Κεφάλαιο Β, Άρθρο 3).

 


[1]Ο αριθμός 350 χρησιμοποιείται σχηματικά. Οι κανονικές ώρες διδασκαλίας είναι στην πραγματικότητα 160+λ*190, όπου λ το πλήθος των διαφορετικών κλάδων εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 

6. Ερωτάται αν η δημιουργία μιας Ένωσης πρέπει να επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη βάσει του άρθρου 7 της διακήρυξης .

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της Διακήρυξης των ΠΑΚΕ, "Οι ενώσεις Υποψηφίων Αναδόχων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους". Και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου,

"Η ένωση/κοινοπραξία Υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους Υποψηφίους που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη".

Δεν προκύπτει συνεπώς η υποχρέωση των υποψηφίων Ενώσεων-Κοινοπραξιών να συστήνονται με συμβολαιογραφική πράξη, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.  

 

7. Παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε τι σημαίνει στο πεδίο της εγγυητικής συμμετοχής το (τμήματα Κ1, Κ28).

 Σύμφωνα με το άρθρο 1.8 του Κεφαλαίου Α της Διακήρυξης, «Το αντικείμενο της Διακήρυξης διακρίνεται σε τμήματα, με κριτήριο την περιοχή υλοποίησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» (βλ. Πίνακα, σελ. 11). Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 3 Περιεχόμενο Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του Κεφαλαίου Β της Διακήρυξης, «Η οικονομική αξιολόγηση (όπως και συνολικά η αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών) θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα του αντικειμένου του διαγωνισμού, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1.8 του Κεφαλαίου Α της Διακήρυξης. Για κάθε τμήμα k του αντικειμένου του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο τμήμα». Βάσει των ανωτέρω όρων, η το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αναφέρεται στα ανωτέρω τμήματα που λαμβάνουν αύξοντα αριθμό Κ1, Κ2…

 

8. Η θεώρηση του γνήσιου υπογραφής μπορεί να γίνει σε δημόσια υπηρεσία π.χ.
Σχολείο ή Πανεπιστήμιο;

Όλες οι διοικητικές αρχές (όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού)  και τα Κ.Ε.Π. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου.

Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

Για τους αλλοδαπούς, εάν μεν είναι πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε., από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο σε ισχύ, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.  

9. Πανεπιστημιακά ιδρύματα ή Ινστιτούτα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται στην προσκόμιση δικαιολογητικών περί μη πτώχευσης κτλ;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007, «Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί». Δεδομένου εξάλλου ότι οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επί των οποίων στηρίζεται η αρμοδιότητα της Γραμματείας του εκάστοτε Πρωτοδικείου για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, αφορούν σε διαδικασίες εφαρμοζόμενες επί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τονίζεται ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,δεν απαιτείται η προσκομιδή πιστοποιητικών της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προ- σώπου, ότι το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία για τη θέση του σε τέτοια κατάσταση. Επομένως, δεν απαιτείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. που συμμετέχουν στον παρόντα διαγω- νισμό η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 6 παρ. 2 β) και ε) της Διακή- ρυξης καθώς και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 γ) ii του ιδίου άρθρου (δικαιολογη- τικά συμμετοχής) ως προς τις αντίστοιχες έννομες καταστάσεις.

10. Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων, θα πρέπει να υποβληθεί μια εγγυητική επιστολή για το σύνολο της Ένωσης ή μπορούν να υποβληθούν επιμέρους εγγυητικές επιστολές από τους φορείς της Ένωσης χωριστά; Σε περίπτωση που θα πρέπει να κατατεθεί μόνο μία εγγυητική επιστολή, αυτή θα πρέπει να εκδοθεί υποχρεωτικά από τον συντονιστή των φορέων της Ένωσης;

 Σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Κεφάλαιο Ε της Διακήρυξης, «Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις […] σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας». Προκύπτει ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής Ένωσης/Κοινοπραξίας στον παρόντα διαγωνισμό δύναται να εκδοθεί επ’ενόματι κάθε μέλους χωριστά, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει και όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 της Διακήρυξης.

 

11. Το αναλυτικό βιογραφικό καθώς η υπεύθυνη δήλωση των στελεχών υποβάλλονται στο αρχικό στάδιο της υποβολής των προσφορών ή στο στάδιο μετά την αξιολόγηση των προσφορών όπως αναφέρει το άρθρο 6.2, στη σελ 18;

Ισχύει η ανωτέρω υπ’αριθμ. 1 διευκρίνιση.

 12. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα δικαιολογητικά του Διαγωνισμού τα οποία έχουν εκδοθεί από το φορέα (Έντυπο Υποβολής, Παραστατικό Εκπροσώπησης κ.τ.λ) με ημερομηνία ισχύος την 31η Ιανουαρίου 2011 και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής από την  Τράπεζα με ημερομηνία λήξης 31-7-2011 (6 μήνες μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού) τι πρέπει να κάνει ο Φορέας, ώστε να είναι αποδεκτά στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και να μην υπάρξει λόγος αποκλεισμού του.

Πρέπει να υπάρξει ένα επίσημο έγγραφο παράτασής των δικαιολογητικών; Για την εγγυητική επιστολή πρέπει να εκδοθεί τροποποίησή της ή να ακυρωθεί και να εκδοθεί νέα;

Ποιά από τα δικαιολογητικά (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, εγγυητική επιστολή, πληρεξούσιο, συμφωνητικό ένωσης κλπ.) θα πρέπει να επανεκδοθούν λόγω της χρονικής παράτασης που έλαβε ο διαγωνισμός;

Επισημαίνεται ότι λόγω της παράτασης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δεν θα γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά και έγγραφα, πλην των ήδη υποβληθέντων στο διαγωνισμό, φέροντα την αρχική (31-1-2011) καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή άλλα δικαιολογητικά που δεν έχουν ήδη υποβληθεί οφείλουν να φέρουν ημερομηνίες προσαρμοσμένες στη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 1 της Διακήρυξης φερόντων την αρχική ημερομηνία, αυτά πρέπει να επανεκδοθούν ή να τροποποιηθούν αναλόγως προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες ημερομηνίες και ως προς τη διάρκεια ισχύος τους. 

 

    
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους