Παράταση Προσφορών

E-mail Εκτύπωση
AddThis

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012» 

Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, λόγω της κατάργησης του ΟΕΠΕΚ και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του στο ΙΕΠ, του οποίου η έναρξη πλήρους λειτουργίας έγινε με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ.118/24−5−2011), παρατείνεται η διάρκεια του με αρ. πρ 267/17-2-2012 πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: “Ερευνητικές εργασίες (Project)”» και του με αρ. πρ. 268/17-2-2012 πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» και ως εκ τούτου μετατίθενται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών από τις 12 Μαρτίου 2012 και διενέργειας των διαγωνισμών από τις 13 Μαρτίου 2012 ως εξής: ορίζεται η 27η Μαρτίου 2012 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των υποψηφίων και για τους δυο ως άνω διαγωνισμούς και η 28η Μαρτίου 2012 ως η ημερομηνία διενέργειας και για τους δυο ως άνω διαγωνισμούς